Ocak

2012

 • Acil müracaatlarda triaj muayenesine göre ayaktan tedavide katılım payı alınmasına başlanmıştır.
 • Yeşil kartlı vatandaşların sağlık ödemeleri SGK’ya devredilmiştir.
 • Mart

 • Aile hekimlerince yazılan reçetelerden 3 TL katkı payı alınmaya başlanmıştır.
 • İlaç üretiminde kullanılan ithal ilaç hammaddelerinden alınan KDV oranı %18'den %8'e düşürülmüştür.
 • Özel hastanelerin, hastalardan alabileceği ilave ücretlerin üst sınırı %70’den %90’a çıkarılmıştır.
 • Mayıs

  Toplu görüşmeler neticesi "Hakem Kurulu Kararı" ile sağlık çalışanlarının özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.
  Kasım

  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öngörüldüğü şekilde Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılanmıştır. Taşra teşkilatında il sağlık müdürlüklerine ilaveten ilçe sağlık müdürlükleri oluşturulmuştur. Halk sağlığı kurumu için illerde halk sağlığı müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Kurumu için genel sekreterlikler oluşturulmuştur. Genel sekreterlikteki tüm personel ile hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki yöneticilerin tümü sözleşmeli hale getirilmiştir.
  Aralık

  Kanser erken tarama (meme, rahim ağzı, kalın bağırsak) harcamalarının Sağlık Bakanlığı global bütçesine eklenmesi kararlaştırılmıştır.
  Şubat

  2011

 • Üniversite hastanelerine özel muayene katkısı olarak hastalardan ekstra ücret talep edemeyecek olmaları nedeniyle oluşabilecek mali sıkıntının önlenmesi amacıyla, 2011 yılına mahsus olmak üzere yıllık 448 milyon TL’lik öğretim üyesi farkı üniversitelere bütçeden aktarılmıştır.
 • Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar için kullanılacak ilaçların ücretsiz dağıtımı sağlanmıştır.
 • Nisan

  Meslek tanımı olmayan sağlık mesleklerinin tanımı yapılmıştır.
  Haziran

 • Kamuya bağlı hastanelerde vefat eden ve sosyal güvenceden yaralanamayan aynı zamanda ödeme gücü olmayan kişilerin borçlarının terkin edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında 10 yıllık protokol ile sağlık kurumlarındaki ticari alanların ve aile hekimliği merkezlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından kiraya verilebilmesinin önü açılmıştır.
 • Mayıs

  Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla Çocuk İzleme Merkezleri (ÇİM) kurulmaya başlanmıştır.
  Ağustos

  112 personelinin bütün mesaileri boyunca yiyecek ihtiyaçlarının ücretsiz olarak temin edilmesi uygulaması başlatılmıştır.
  Kasım

 • Orijinal ilaç olup jeneriği piyasada olan ilaçların imalatçı fiyatı referans fiyatın %66 iken %60’a çekilmiş. Tüm ilaçlarda %32,5 olan kamu iskontosu 7,5 puan artırılarak %40’a çıkarılmıştır. Orijinal olup jeneriği olmayan veya jeneriği piyasada olmayan ilaçlarda uygulanan kamu iskontosu baz oranı %41’e çıkarılmıştır. Daha önce 20 yıllık statüsünde olan ilaçlarda referans fiyatın %100’ünü alırken yapılan düzenleme ile referans imalatçı fiyatın %80’ni alınması kararlaştırılmıştır. Aynı eşdeğer grubu içindeki ilaçlarda uygulanan%15 bandının (en ucuz birimli ilacın %15 fazlasına kadar ödenmesi) %10’a düşürülmesine karar verilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı Teşkilat yasası yenilenmiş, değişiklik ile Bakanlık teşkilatı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye ilaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.
 • Ocak

  2010

 • SGK tarafından "Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" ile özel hastaneler sınıflandırılmış ve sınıflar itibarıyla %30-%70 arasında değişiklik gösteren fark ücretleri belirlenmiştir.
 • Devlet memurları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ödemeleri SGK’ya devredilmiştir.
 • Devlet memurları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ödemeleri SGK’ya devredilmiştir.
 • Sağlık Personeli için nöbet saat ücretleri artırılarak, aylık 80 saat olan ödeme sınırı 130 saate çıkarılmıştır. Nöbet ücreti alabileceklere sağlık personeli dışındaki personelde eklenmiş, nöbet ücretinin ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde ödenebilmesinin önü açılmıştır.
 • Hekimlerin performansa bağlı aldıkları ek ödemelerin bir miktarının maaş gibi garanti olarak peşin bir şekilde ödenmesi sağlanmış, bu tutarlardan SGK pirimi kesilerek hekimlerin ikinci bir emekli maaşı almalarının imkânı sağlanmıştır.
 • Hekimlere yönelik olarak hatalı tıbbî uygulamalara karşı oluşabilecek tazminat hakkını güvence altına almak için, "Tıbbî Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" uygulaması getirilmiştir Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimlerinin, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilmelerine imkân tanınmıştır.
 • Türkiye Kızılay Derneğine (KIZILAY) ait olan hastane ve tıp merkezlerinin yapılacak protokolle Sağlık Bakanlığına devredilmesine yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır.
 • Bulaşıcı hastalıkların takip edilmesi amacıyla "Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi" (EUYS) çalışmaları başlatılmıştır.
 • “Merkezi Hastane Randevu Sistemi” pilot uygulaması başlatılmıştır.
 • Mart

  Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hastane yöneticileri için “Yönetici Performansı” uygulaması başlatılmıştır.
  Nisan

  Hava ambulans sistemine uçak ambulanslar da dâhil edilmiştir.
  Ekim

  Yeşil kartlı vatandaşların diş kanal ve dolgu tedavisi hizmetlerinden ve özel hastanelerin acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesinin önü açılmıştır.
  Ocak

  2009

  İlaç harcamalarında sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla ilaç sektöründe 2010-2012 yılı için global bütçe uygulaması başlatılmıştır. Global bütçe hedeflerinin tutturulmasına ilişkin olarak, riginal ilaç olup jeneriği piyasada olan ilaçların imalatçı fiyatı referans fiyatın %100 iken %66 ya çekilmiştir. Orijinal olup jeneriği olmayan veya jeneriği piyasada olmayan ilaçlarda, %100 imalatçı fiyatın alınmasına devam edilmiş, ancak SGK tarafından uygulanan kamu iskontosu baz oranı %11’den %23’e çıkarılmıştır. Jenerik ilaçların fiyatının tespitinde imalatçı referans fiyatın %80’I fiyat alırken, yapılan düzenleme ile bu oran %66’ya çekilmiştir. Daha önce 20 yıllık statüsünde olan ilaçlarda referans fiyat dikkate alınarak fiyat tespiti yapılmazken, yapılan düzenleme ile referans fiyat alması sağlanmış ve referans imalatçı fiyatın %100’ü alınması kararlaştırılmıştır.
  Şubat

  Sağlık Bakanlığı ile SGK sağlık hizmet ödemelerinin hizmet alım sözleşmesi ile alınıp ödenmesi uygulaması Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere ve ağız diş sağlığı merkezlerine yaygınlaştırılmış ve buralarda da faturalama kaldırılmıştır.
  Mart

  Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda “Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi” (MKYS)’den, fiyat sorgulama ve yaklaşık maliyet belirleme zorunlu hale getirilmiştir. Azami Stok Uygulaması” başlatılarak stok seviyeleri en fazla 3 ayla sınırlandırılmıştır. Gereksiz stokların eritilmesi ve miadı geçme riski taşıyan ürünlerin zayii olmasının önlenmesi için MKYS sisteminde “Stok Fazlası Taşınır Modülü” ve “İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülü“ oluşturularak stok maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanmıştır.
  Mayıs

  Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımıyla çalıştırılacak personelle ilgili sayı ve ücret standartları geliştirilerek, ödenebilecek kâr oranı %20’den %8’e düşürülmüştür.
  Temmuz

  Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar için “İl Stok Havuzu” oluşturularak illerde “Stok Koordinasyon Ekipleri” ile “Merkezi Satın Alma Birimleri” kurulmuştur. İldeki bütün stoklar il stok havuzuna dâhil edilmiştir. Küçük hastanelerin satın alma yapması sınırlandırılarak ihtiyaçlarının büyük hastanelerce karşılanması uygulamasına geçilmiştir. Bu düzenleme ile ilaç ve tıbbî malzeme satın alma yapan hastane sayısı 835’den 312’ye düşürülmüş, ilaç ve tıbbî malzeme alımlarının il düzeyinde toplu olarak yapılacak çerçeve anlaşmalarla karşılanması zorunlu hale getirilmiştir.
  Ağustos

 • Eş değer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin ödenmesinde dikkate alınan %22 oranı %15 olarak değiştirilmiştir.
 • Sağlık harcamalarının sistematik olarak izlenmesini, değerlendirilmesini ve gerekli stratejilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak üzere "Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" kurulmuştur.
 • Aralık

 • Özel sağlık hizmet sunucularının SGK tarafından belirlenen ölçütlere göre yapılacak sınıflandırma sonucunda sağlık hizmetleri bedelinin en fazla %70’ine kadar ilave ücret alabilecekleri hükmü getirilmiştir.
 • İlaç Takip Sistemi (İTS) pilot uygulaması başlatılmıştır.
 • Ocak

  2008

 • Sağlık Bakanlığı hastaneleri Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenen finansal risk kriterlerine göre izlenmeye başlanmıştır.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların birbirlerinden mal ve hizmet alabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Tütün ürünlerinin kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere toplu taşıma araçlarında, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında ve lokanta ve kahvehane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilmesi yasaklanmıştır.
 • Şubat

 • Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma prosedürleri yenilenmiş ve sağlık personeli çalıştırılması dâhil sağlık tesisi açılmasına planlama getirilmiştir.
 • İlaçta “karekod” adıyla yeni bir tanımlayıcı uygulamaya konulmuştur.
 • Pentavalan aşılar, rutin bağışıklama programına alınmıştır. Konjuge Pnömokok aşısının kullanımı başlatılmıştır.
 • Mayıs

 • “Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri” başlatılmıştır.
 • Haziran

 • Hava ambulans sistemi hizmet vermeye başlamıştır.
 • SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı Kanunları yürürlükten kaldırılmış, Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başlatılmıştır.
 • Ayaktan tedavilerde katılım payı alınmaya başlanmıştır. İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 3 TL, eğitim araştırma hastanelerinde 4 TL, üniversite hastanelerinde 6 TL, özel sağlık hizmeti sunucularında 10 TL muayene katılım payı alınmaya başlanmıştır.
 • Özel Hastanelerin yanık, kanser, yenidoğan, organ nakilleri, doğumsal anomaliler, diyaliz ve kalp cerrahi işlemlerinden fark alması yasaklanmıştır.
 • Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda tüm sigortalılar için yurt dışında tedavi olabilme imkânı sağlanmıştır. SSK’lı ve BAĞ-KUR’ luların sağlık hizmeti alabilmesi için 120 gün olan prim ödeme süresi 30 güne indirilmiştir.
 • Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan tüm sağlık kuruluşlarına, tüm acil vakaları kabul etme ve gerekli tıbbî müdahaleyi yapma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Özel sağlık hizmeti sunucularının otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri dışındaki işlemler için sigortalılardan en fazla SGK tarafından ödenen bedelin %30’una kadar ilave ücret talep edebilecekleri düzenlenmiştir.
 • Aralık

  5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5812 sayılı kanun ile 4734 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile sağlık hizmeti sunan bu kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları kamu ihale kanunundan istisna edilmiştir.
  Ocak

  2007

  Sağlık Bakanlığı işletmelerinin döner sermaye tahsilatlarından kesilen hazine payı oranı %15’den %1’e indirilmiştir.
  Mart

  Kar paletli ambulanslar ve deniz ambulansları hizmete alınmıştır
  Nisan

 • Sağlık Bakanlığına bağlı işletmelerin toplu alım yapmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 • Sosyal güvenlik kapsamında olmasalar bile tüm vatandaşlara birinci basamak hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkânı verilmiştir.
 • Sosyal güvenlik kapsamında olmasalar bile tüm vatandaşlara birinci basamak hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkânı verilmiştir.
 • Mayıs

  SGK ile sözleşmeli tüm Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde ayaktan ve yatan hastalar için paket fiyat uygulamaları getirilmiştir.
  Aralık

 • SGK ile sözleşmeli tüm Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelere MEDULA sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
 • 506 sayılı kanun kapsamındaki aktif sigortalılar hariç sigortalıların hastanelere müracaatlarında vizite ve sevk kâğıtları kaldırılmıştır. Hastanelere sağlık karnesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi ile müracaat edebilmenin yolu açılmıştır.
 • Ocak

  2006

 • İlaçlar için tüm kurumların ortak olarak kullanacağı pozitif liste oluşturulmuştur.
 • "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" başlatılmış ve aşılama programına kızamıkçık, kabakulak, menenjit aşıları dâhil edilmiştir.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile vatandaşa farklı standartlarda sunulan sağlık hizmetleri ortak bir tandard kavuşturulmuş tüm toplumu içine alan zorunlu Genel Sağlık Sigortası sistemi kurulmuştur.
 • Şubat

  Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan verem hastaları ile temaslılarına veremle ilgili tanı, tedavi, takip ve koruma hizmetlerinin ücretsiz olarak verileceği kararlaştırılmıştır
  Mayıs

 • 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu yürürlüğe girmiş ve mevcut sosyal güvenlik kuruluşları (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı) birleştirilmiştir.
 • 15 Mayıs 2006 tarihinden itibaren, eşdeğer ilaç gruplarında en ucuz ilacın %30 fazlasına kadar ödeme yapılmakta iken bu oran %22’ye düşürülmüştür.
 • Haziran

  Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli işletmeler için global bütçe, uygulanmaya başlanmıştır.
  Temmuz

  1 Temmuz 2006 tarihinden geçerli olmak üzere pozitif listedeki ilaç sayısı azaltılmış ve ayaktan tedavide vaka başı ödeme sistemine geçilmiştir.
  Eylül

  SGK’da ilaç harcaması takip sistemi kurulmuş ve “MEDULA” sistemi başlatılmıştır.
  Kasım

  “Avrupa Obezite ile Mücadele Şartı” imzalanarak, “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” hazırlanmıştır.
  Aralık

  Yenidoğanların fenilketonüri ve Konjenital Hipotiroidi yönünden taranması amacıyla "Neonatal Tarama Programı" başlatılmıştır.
  Şubat

  2005

  SSK sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile sağlık hizmet sunumu ve sağlık finansmanı ayrılmıştır. SSK eczaneleri kapatılmış, SSK’lıların özel eczanelerden ilaç alabilmesinin önü açılmıştır.
  Mart

 • Emekli Sandığı’nda eşdeğer grubunda en ucuz ilacın %30’una kadar ödeme yapılmasını içeren muadil ilaç uygulamasına geçilmiştir.
 • Kurumsal kriterler ve kalite kriterleri, Sağlık Bakanlığı kuruluşlarındaki “Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine” eklenmiştir.
 • Nisan

 • Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde her klinisyen hekime bir muayene odası zorunluluğu getirilmiş, hastalara hekim seçme imkânı sağlanmıştır.
 • Hasta odalarının tek veya en fazla iki kişilik olacağı hükmü getirilerek koğuş sisteminden içinde banyosu, tuvaleti olan, televizyon ve buzdolabı konforuna sahip, en fazla iki kişilik nitelikli oda sistemine geçilmiştir.
 • Sağlık kurumlarında hasta hakları birimleri ile hasta hakları kurulları oluşturulması zorunlu tutulmuştur.
 • Yeşil kartlı hastalardan %20 oranında ilaç katılım payı alınmaya başlanmıştır.
 • 112 acil sağlık hizmetleri ile şehir içi veya şehir dışındaki diğer bir sağlık kurum veya kuruluşuna ambulansla sevk tüm vatandaşlar için ücretsiz hale getirilmiştir.
 • Haziran

 • Yerli hammadde kullanan jenerik ilaçların fiyatlarının orijinal ürünün %80’ine kadar olabileceği hükmü %70’e çekilmiştir.
 • Hekimlere yönelik mecburi hizmet uygulaması geri getirilmiştir.
 • Temmuz

 • Sağlık yatırımlarında Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) modeli için Temel Sağlık Kanununda değişiklik öngören madde, TBMM’de abul edilmiştir.
 • Sağlık yatırımlarında Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) modeli için Temel Sağlık Kanununda değişiklik öngören madde, TBMM’de abul edilmiştir.
 • Eylül

 • Sağlık yatırımlarında Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) modeli için Temel Sağlık Kanununda değişiklik öngören madde, TBMM'de kabul edilmiştir.
 • Toplum Sağlığı Merkezleri oluşturulmuştur.
 • Şubat

  2004

 • İlaçta KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.
 • 14 Şubat 2004 tarih ve 25373 sayılı Resmî Gazete'de beşeri tıbbî ürünlerin fiyatlandırmasına dair karar yayınlanmıştır.
 • Mart

 • İlaçta KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.
 • Şartlı nakit transferi başlatılmıştır. Toplumun mahrumiyetten en fazla etkilenen %6’lık kesimine (gebeler ve çocuklar) ilgili tıbbî denetimlerden geçmeleri kaydıyla nakit para yardımı yapılmaya başlanmıştır.
 • Nisan

 • Sağlık Bakanlığına bağlı olan sağlık meslek liseleri, Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir
 • İlaçta ürün bazında beş AB ülkesinde (Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) en ucuz baz alan referans fiyatlama sistemine geçilmiş, 950 ilacın fiyatında %1 ile %80 arasında değişen oranlarda indirim sağlanmıştır.
 • Mayıs

  “D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Programı” başlatılarak, bebeklere ve hamilelere ücretsiz olarak demir ilacı ve D vitamini desteği sağlanmaya başlanmıştır.
  Haziran

  Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız için 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz hale getirilmiştir.
  Aralık

 • Bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler projesi geliştirilmiş; bebek dostu hastane sayısı arttırılmıştır.
 • 81 ilde ücretsiz kanser tarama eğitim merkezleri açılmıştır.
 • Doksan günün aşılmaması kaydıyla yeşil kart alamadan hastalanan yoksul vatandaşların geçmişe dönük sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır.
 • Yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavi, tetkik, tahlil, diş çekimi ile diş protez ve gözlük hizmetleri ile ilaç bedelleri, devlet tarafından karşılanmaya başlanmıştır.
 • “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir.
 • Ocak

  2003

 • "Sağlıkta Dönüşüm Programı" uygulanmaya başlanmıştır.
 • Ödeme yapılamadığı için hastaların hastanede rehin tutulması sistemi ortadan kaldırılmıştır.
 • Mart

 • Ücretsiz gezici sağlık hizmetleri tüm kırsala yaygınlaştırılmıştır.
 • Nisan

 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmelerinde "Toplam Kalite Yönetimi" uygulamaya başlanmıştır.
 • Kızamığa karşı ulusal bağışıklama kampanyası bağlamında aşılama günleri organize edilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı sağlık işletmelerinde performansa dayalı ek ödeme uygulaması başlatılmıştır.
 • Kırsal ve az gelişmiş bölgelerde sözleşmeye dayalı sağlık personeli istihdam edilmeye başlanmıştır.
 • Devlet memurlarına özel sağlık kurumlarından faydalanabilme imkânı getirilmiştir.
 • Temmuz

 • "Sağlık Bakanlığı-SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanım Protokolü" ile sigortalıların hem SSK hem de devlet hastanelerinde tedavi olmasına başlanmıştır.
 • Vatandaşlarla iletişim kanalları açmak için "Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi" (SABİM) kurulmuş ve hasta haklarına ilişkin düzenlemelerle, hastaların haklarını arayabilecekleri birimler oluşturulmuştur.
 • siyahlogo.png